• Regulamin

 

Regulamin sklepu internetowego ME

www.veryme.pl

 

§ 1

Postanowienia wstępne

 1. Sklep internetowy ME, dostępny pod adresem internetowym www.veryme.pl, prowadzony jest przez Dawida Rodaka prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą ME Medical Equipment Dawid Rodak, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 524-260-55-77, REGON 146775802.
 2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu i określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu.

§2

Definicje

 1. Konsument - osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 2. Sprzedawca - osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą ME Medical Equipment Dawid Rodak , wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 524-260-55-77, REGON 146775802.
 3. Klient - każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
 4. Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.
 5. Sklep - sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym veryme.pl, www.veryme.eu, www.veryme.com.pl
 6. Umowa zawarta na odległość - umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 7. Regulamin - niniejszy regulamin Sklepu.
 8. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.
 9. Konto - konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.
 10. Formularz rejestracji - formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.
 11. Formularz zamówienia - interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
 12. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.
 13. Produkt - dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 14. Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też - stosowanie do cech Produktu - umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.

 

§3

Kontakt ze Sklepem

 1. Siedziba Sprzedawcy: ul. Krasnobrodzka 10/146, 03-214 Warszawa
 2. Adres kontaktowy Sprzedawcy(również do zwrotów i reklamacji): ul. Małego Rycerza 19, 03-287 Warszawa
 3. Adres e-mail Sprzedawcy:kontakt@veryme.pl
 4. Numer telefonu Sprzedawcy 730 098 175
 5. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy 38 1140 2004 0000 3102 7762 1584
 6. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.
 7. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach 09.00 – 17.00

 

§4

Wymagania techniczne

Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:

 1. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową (typu Chrome, Opera, Firefox, Safari, Internet Explorer (nie każda wersja) i inne),
 2. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
 3. włączona obsługa plików cookies,,
 4. zainstalowany program FlashPlayer.

§5

Informacje ogólne

 1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
 2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.
 3. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).

 

§6

Zakładanie Konta w Sklepie

 1. Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie następujących danych: adres e-mail, hasło.
 2. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.
 3. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.
 4. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 3.

§7

Zasady składania Zamówienia

 1. Ceny towarów widoczne w Sklepie są całkowitymi cenami za towar, w tym zawierają podatek VAT.
 2. Sprzedawca zwraca uwagę, że na całkowitą cenę zamówienia składają się wskazane w Sklepie: cena za towar oraz, jeśli w danym przypadku ma to zastosowanie, koszty dostawy towaru.
 3. W celu złożenia Zamówienia należy:
  1. zalogować się do Sklepu (opcjonalnie);
  2. wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka”;
  3. zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji;
  4. jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji - wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu, wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu), wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy;
  5. wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie, z zastrzeżeniem § 8 pkt 3.
  6. kliknąć przycisk “Zamów i zapłać”.

 

§8

Oferowane metody dostawy oraz płatności

 1. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:Przesyłka pocztowa, przesyłka pocztowa pobraniowa, realizowana przez firmę Poczta Polska Pocztex24 lub firmę kurierską DPD/INPOST/FEDEX, przesyłka do Paczkomatu InPost.

      1a. Nie ma możliwości odbioru osobistego towaru przez Klienta.

 1. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:
  1. Płatność za pobraniem
  2. Płatność przelewem na konto Sprzedawcy
  3. Płatności elektroniczne
  4. Płatność kartą płatniczą.
 2. Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności znajdują się za stronach Sklepu.

 

§9

Wykonanie umowy sprzedaży

 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z § 7 Regulaminu.
 2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 3. W przypadku wyboru przez Klienta:

  - płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 5 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży - w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.

  - płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.

 4. Realizacja zamówienia Konsumenta płatnego za pobraniem następuje niezwłocznie, a zamówienia płatnego przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych po zaksięgowaniu wpłaty Konsumenta na koncie Sprzedającego.
 5. Klient składając Zamówienie automatycznie zgłasza żądanie uzyskania faktury zamiast paragonu fiskalnego oraz wyraża zgodę na otrzymywanie faktury w postaci elektronicznej.
 6. Produkt zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie wskazanym w jego opisie i na karcie produktu, w sposób wybrany przez Klienta podczas składania Zamówienia.
 7. Wysłanie przedmiotu umowy dla zamówień złożonych z wielu produktów następuje w najdłuższym terminie z określonych na kartach produktów. Bieg terminu rozpoczyna się z chwilą realizacji zamówienia.
 8. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, Klient ma możliwość żądania dostarczenia Produktów częściami lub też dostarczenia wszystkich Produktów po skompletowaniu całego zamówienia. W takim celu należy skontaktować się ze Sprzedawcą.
 9. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dostarczenia Produktów częściami, w przypadku zamówienia Produktów różnych asortymentowo, ze względu na korzystanie z usług wielu Dostawców.
 10. Realizacja Zamówienia jest uzależniona od stopnia wyczerpania zapasów Produktów w magazynie Sprzedającego i jego dostawców, dlatego jeśli w Zamówieniu znajdą się Produkty w danej chwili niedostępne, Sprzedający niezwłocznie poinformuje o tym Zamawiającego mailowo lub telefoniczne. Zamawiający ma wówczas prawo do rezygnacji z całości Zamówienia, bądź rezygnacji z Produktu, którego brakuje, bądź do wyrażenia zgody na wydłużenie czasu realizacji Zamówienia, bądź do realizacji Zamówienia w częściach, lub też wyrażenia zgody na zamianę brakującego Produktu na podobny o zbliżonych właściwościach i Cenie.
 11. Sprzedający zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji Zamówienia i anulowania Zamówienia, w przypadku gdy:
  1. formularz Zamówienia zostanie wypełniony błędnie, a Sprzedający nie może skontaktować się z osobą składającą Zamówienie w celu weryfikacji jej danych teleadresowych
  2. Zamawiający nie przeleje wymaganej kwoty na konto Sprzedającego w terminie określonym w niniejszym Regulaminie (w przypadku wyboru przedpłaty na konto Sprzedającego) lub przesyłka nie zostanie odebrana przez Zamawiającego.
 12. Dostawa Produktu odbywa się wyłącznie na terenie Polski.
 13. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach serwisu i w katalogach bądź wprowadzania w nich zmian. 

§10

Prawo odstąpienia od umowy

 1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.
 3. W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w ust. 1 biegnie od dostawy każdej z rzeczy.
 4. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.
 5. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty, bądź drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy lub przez złożenie oświadczenia na stronie internetowej Sprzedawcy - dane kontaktowe Sprzedawcy zostały określone w § 3. Oświadczenie można złożyć również na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu oraz załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, jednak nie jest to obowiązkowe..
 6. W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez Konsumenta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.

  §11

  Skutki odstąpienia od umowy

 

 1. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.
 2. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.

 3. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.
 4. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 5. Konsument powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni.
 6. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.
 7. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
 8. W przypadku gdy ze względu na charakter Produktu nie może on zostać odesłany w zwykłym trybie pocztą, informacja o tym, a także o kosztach zwrotu Produktu, będzie się znajdować w opisie Produktu w Sklepie.
 9. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy:
  1. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
  2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
  3. w które przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,
  4. o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przez rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy,
  5. w którym cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którym Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy,
  6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,
  7. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli,
  8. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
  9. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę,
  10. o dostarczenie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy,

§12

Reklamacja i gwarancja

 

 1. Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty.
 2. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym.
 3. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy lub przy wykorzystaniu elektronicznego formularza reklamacyjnego, udostępnionego przez Sprzedawcę na jednej z podstron Sklepu.
 4. W reklamacji należy zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, zdjęcia uszkodzonego produktu (w przypadku braku zdjęć podstawą będzie odesłanie towaru) oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru.
 5. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione.
 6. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres podany w § 3 ust. 2 niniejszego Regulaminu.

§13

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń 

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
 2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
 3. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.
 4. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.
 5. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

 

§14

Dane osobowe w Sklepie internetowym

 

 1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.
 2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę - także w celu marketingowym.
 3. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:
  1. W przypadku wszystkich Klientów, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranym hurtowniom współpracującym ze Sprzedającym; 
  2. W przypadku wszystkich Klientów, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta dostawcy oprogramowania potrzebnego do prowadzenia sklepu internetowego;
  3. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.
  4. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.
 4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.
 6. Dane osobowe Kupującego przetwarzane są głównie na podstawie umowy i w celu jej realizacji, zgodnie z zasadami określonymi w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych (RODO). Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych przez Sprzedawcę zawiera polityka prywatności zamieszczona w Sklepie.

 §15

Postanowienia końcowe

 

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.
 4. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

 

 

 

Polityka prywatności

 

Bardzo ważne jest dla nas bezpieczeństwo i przejrzystość naszego serwisu. Jasno precyzujemy warunki jego funkcjonowania oraz podajemy nasz rzeczywisty adres, numery telefonów i adresy e-mail. Dokładnie informujemy o okresach gwarancji i precyzujemy, w jaki sposób można u nas składać reklamację oraz zwracać zakupione towary. Bardzo ważna jest dla nas również jakość sprzedawanych produktów oraz odpowiedni sposób ich dostawy.

Polityka Prywatności to miejsce, w którym dowiesz się kto jest administratorem Twoich danych osobowych, w jakim celu, zakresie i przez jaki okres będą one przetwarzane. Ponadto dowiesz się, komu i na jakich zasadach możemy udostępnić Twoje dane, a także jakie masz uprawnienia w związku z ich przetwarzaniem.

Niniejszą Politykę Prywatności stworzyliśmy tak, abyś znalazł w niej wszystkie niezbędne informacje wymagane przez Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, które zaczyna obowiązywać 25 maja 2018 r. („RODO”).

Ilekroć poniżej mówimy o danych, mamy na myśli podane nam przez Ciebie lub uzyskane przez nas z innych źródeł Twoje dane osobowe, np. imię i nazwisko, adres email czy numer telefonu.
 


Kto jest administratorem moich danych osobowych?

Administratorem danych osobowych jest Medical Equipment Dawid Rodak z siedzibą w Warszawie przy ul. Krasnobrodzkiej 10/146, 03-214 Warszawa, zarejestrowaną pod numerem NIP 5242605577 oraz REGON 146775802

Jak mogę się z Wami skontaktować w sprawach związanych z danymi osobowymi?

Proces przetwarzania danych osobowych naszych Klientów nadzoruje powołany przez nas Inspektor Ochrony Danych. Możesz się z nim skontaktować mailowo pod adresem kontakt@veryme.pl lub pisemnie na adres: Medical Equipment Dawid Rodak, ul. Krasnobrodzka 10/146, 03-214 Warszawa, dopisek: ochrona danych osobowych.

W jakich sytuacjach

przetwarzacie moje

dane osobowe?

Twoje dane osobowe przetwarzamy zawsze wtedy, gdy korzystasz z naszych usług, w szczególności, gdy płacisz za zakupy w sklepie internetowym, ale również na przykład gdy starasz się o kredyt na te zakupy, lub gdy bierzesz udział w organizowanych przez nas konkursach i akcjach promocyjnych. Za każdym razem, gdy zgłaszasz się do nas ze swoją sprawą lub reklamacją również przetwarzamy Twoje dane osobowe. Twoje dane osobowe przetwarzamy również w przypadku, gdy wysyłamy Ci informacje marketingowe o nas lub o naszych partnerach handlowych.

Korzystamy z usług podmiotów zewnętrznych, którym mogą być przekazywane Twoje dane. Poniżej znajduje się lista możliwych odbiorców Twoich danych:

 • dostawca oprogramowania potrzebnego do prowadzenia sklepu internetowego
 • podmiot realizujący dostawę towarów
 • hurtownia
 • dostawca płatności
 • odpowiednie organy publiczne w zakresie, w jakim Administrator jest zobowiązany do udostępnienia im danych

Czy muszę podawać Wam swoje dane?

Podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne, ale niektóre z Twoich danych mogą być niezbędne do zawarcia umowy i prawidłowego zrealizowania Twojego zamówienia lub by spełnić wymagania określone przepisami prawa, których musimy przestrzegać.

Skutek niepodania danych:

W zależności od celu, w jakim dane są podawane:

 • brak możliwości zarejestrowania się w Sklepie
 • brak możliwości korzystania z usług Sklepu
 • brak możliwości dokonania zakupów w Sklepie

Jakie dane

przetwarzacie?

Przetwarzamy zarówno dane, które sam nam podałeś, jak i dane, które opracowaliśmy samodzielnie (np. przy użyciu cookies lub wykorzystywanych przez nas innych narzędzi) albo zostały nam udostępnione lub powierzone przez innych administratorów danych, np. Twój bank, innych dostawców usług płatniczych, instytucje pożyczkowe czy odbiorcę Twojej płatności. Przetwarzamy także dane podane nam przez urządzenie, którym posługujesz się w trakcie korzystania z naszych usług (pliki cookies). Dbamy o to, by przetwarzać tylko te dane, które są niezbędne do celu w jakim je zbieramy (minimalizacja danych).

Przykładowo:

1. Jeżeli kupujesz u nas produkt, przetwarzamy m.in. dane adresowe potrzebne do zrealizowania Twojego zamówienia - również numer telefonu dla kuriera, czy adres e-mail, ale także mogą to być dane dotyczące Twojej płatności za to zamówienie.

2. Jeżeli bierzesz udział w organizowanych przez nas konkursach, przetwarzamy m.in. Twoje dane kontaktowe, adresowe, imię i nazwisko.

W jakim celu przetwarzacie moje dane?

Twoje dane przetwarzamy przede wszystkim w celu niezbędnym do zawarcia i wykonania umowy oraz jej realizacji, w tym obsługi reklamacji.

Jeżeli to konieczne możemy z własnej inicjatywy kontaktować się z Tobą w sprawach technicznych, np. wtedy gdy wystąpi opóźnienie w realizacji zamówienia lub w celu jego modyfikacji, udzielenia rabatu lub dopytania o szczegóły.

Przetwarzanie niektórych Twoich danych jest także konieczne w celu spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa, a dotyczących np. obowiązku przechowywania niektórych danych przez określony czas, zebrania niektórych informacji w celu weryfikacji i identyfikacji użytkownika, czy przekazywania danych uprawnionym organom lub podmiotom, np. wynikających z ustawy o usługach płatniczych, ustawy o kredycie konsumenckim, ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, ustaw podatkowych, ustawy o rachunkowości, ustawy o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i rzeczniku finansowym, ustawy o pozasądowym rozstrzyganiu sporów konsumenckich lub ustawy Prawo telekomunikacyjne.

Twoje dane przetwarzamy również w innych, prawnie usprawiedliwionych celach, w tym w celu:

1. monitorowania Twojej aktywności w naszych serwisach (m.in. przy pomocy plików cookies

i wykorzystywanych przez nas narzędzi),

2. profilowania Twoich zainteresowań i potrzeb (również przy pomocy plików cookies), aby kierować do Ciebie tylko te usługi, które mogą Cię zainteresować,

3. marketingu bezpośredniego naszych produktów lub usług – dzięki temu możemy informować Ciebie o naszej ofercie,

4. ustalenia, dochodzenia oraz obrony przez nas ewentualnych roszczeń z tytułu prowadzonej przez nas działalności,

5. monitorowania, powstrzymywania i wykrywania ewentualnych oszustw lub nadużyć popełnionych za pośrednictwem świadczonych przez nas usług.

Jeśli udzieliłeś nam zgody, możemy wysyłać Tobie nasz newsletter lub kontaktować się z Tobą w sprawach nowych ofert telefonicznie, za pośrednictwem poczty e-mail lub wiadomości na telefon komórkowy. Gdy bierzesz udział w organizowanym przez nas konkursie lub innej akcji promocyjnej, przetwarzamy Twoje dane na podstawie Twojej zgody, w celu organizacji konkursu lub promocji, wyłonienia zwycięzców i przyznania nagród.

Jeśli zdecydujemy się przetwarzać Twoje dane w innym celu, niż je zebraliśmy, poinformujemy Ciebie o tym i poprosimy o Twoją zgodę, o ile zgodnie z przepisami prawa będzie ona wymagana.

Na jakiej podstawie prawnej przetwarzacie moje dane?

Podstawą prawną przetwarzania danych jest:

1. zawarcie i realizacja umowy, lub

2. wyrażona przez Ciebie zgoda, lub

3. realizacja prawnie usprawiedliwionych interesów administratora, lub

4. spełnienie przez nas obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawa, w zależności od rodzaju świadczonej przez nas usługi są to m.in.:

1. Ustawa z dnia 19.08.2011r. o usługach płatniczych

2. Ustawa z dnia 29.09.1994r. o rachunkowości

3. Ustawa z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług

4. Ustawa z dnia 16.11.2000r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu

5. Ustawa z dnia 29.08.1997r. Prawo bankowe

6. Ustawa z dnia 12.05.2011r. o kredycie konsumenckim

7. Ustawa z dnia 18.07.2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną

8. Ustawa z dnia 16.07.2014r. Prawo telekomunikacyjne

9. Ustawa z dnia 05.08.2015r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i

rzeczniku finansowym

10. Ustawa z dnia 23.09.2016r. o pozasądowym rozstrzyganiu sporów konsumenckich.

Twoje dane przetwarzamy zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w tym RODO.

Jak długo będziecie

przetwarzać moje dane?

Będziemy przetwarzać Twoje dane najkrócej, jak to możliwe.

Dla poszczególnych przypadków czas przetwarzania danych jest następujący:

1. W przypadku, gdy przetwarzamy Twoje dane na podstawie umowy/zamówienia bez rejestracji konta w serwisie, Twoje dane posłużą jedynie w celu realizacji zamówienia i nie będą dalej przetwarzane.

2. Jeżeli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie dla określonego celu - np. rejestracji konta w serwisie - będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe do czasu odwołania przez Ciebie zgody.

3. Dane, które przetwarzamy w ramach realizacji prawnie usprawiedliwionego interesu przetwarzać będziemy dopóki trwa ten interes. W szczególnych przypadkach, którymi są przetwarzanie danych w celach marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, Twoje dane możemy przetwarzać do czasu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu.

4. Dane przetwarzane w celu spełnienia przez nas obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawa będziemy przetwarzać tak długo, jak wynika to z tych przepisów.

Twoje dane będziemy przetwarzać tylko przez okres, w którym będziemy mieć ku temu podstawę prawną, a więc do momentu, w którym:

 • przestanie ciążyć na nas obowiązek prawny, zobowiązujący nas do przetwarzania Twoich danych
 • ustanie możliwość ustalania, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń związanych z umową zawartą przez Sklep przez strony
 • cofniesz zgodę na przetwarzanie danych, jeśli to ona była jego podstawą
 • zostanie przyjęty Twój sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych - w przypadku gdy podstawą przetwarzania Twoich danych był uzasadniony interes administratora lub gdy dane były przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego

- w zależności od tego, co ma zastosowanie w danym przypadku i co nastąpi najpóźniej.

Komu udostępnicie moje dane?

Co do zasady nie udostępniamy Twoich danych osobom czy podmiotom trzecim.

Wyjątkiem od tej zasady są sytuacje, gdy:

1. wyrazisz dobrowolną zgodę na takie udostępnienie. Twoja zgoda może być w każdym momencie odwołana.

2. Udostępnienie jest konieczne w celu realizacji umowy / zamówienia. Odbiorcami Twoich danych mogą być:

1. Firma kurierska – dane niezbędne do zrealizowania umowy / zamówienia

2. Bank lub innych dostawca usług płatniczych – dane konieczne do zrealizowania usługi płatniczej,

3. Biura informacji gospodarczych i kredytowych – dane konieczne do uzyskania informacji

dotyczących zdolności kredytowej,

4. Odbiorcy płatności – dane towarzyszące Twojemu zleceniu płatniczemu.

5. W szczególnych przypadkach Twoje dane mogą zostać udostępnione podmiotom uprawnionym

6. Hurtownia realizująca zamówienie z opcją wysyłki

do tego na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa (np. organom ścigania,

innym dostawcom usług płatniczych). Każdy wniosek o udostępnienie jest przez nas wnikliwie

badany, a przekazanie danych następuje tylko w przypadku, gdy w wyniku tej analizy

stwierdzimy, że istnieje ważna i skuteczna podstawa prawna do żądania ujawnienia tym

podmiotom Twoich danych.

Jednocześnie musisz wiedzieć, że korzystamy z pomocy zewnętrznych podmiotów przy realizacji części zadań, np.wysyłki, udzielenia krydytu lub obsługi marketingowej. W takim przypadku powierzamy dane osobowe podmiotom podwykonawczym w określonym celu, nadal pozostając administratorem Twoich danych i odpowiadając za ich bezpieczeństwo.

Nie przekazujemy Twoich danych do państw trzecich.

Czy moje dane będą

poddawane automatyzowanemu

procesowi poddawania

decyzji (w tym profilowaniu)?

Dla niektórych usług wykorzystujemy zautomatyzowane procesy podejmowania decyzji.

Dla usług płatności lub innych usług finansowania ( kredytu ) decyzje podejmujemy w oparciu o informacje zwrotne z insytucji obslugujących w/w. np. gdy korzystasz z szybkich płatności - otrzymujemy dane od operatora o Twojej wpłacie.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie ma miejsce ze względów bezpieczeństwa płatności internetowych w przypadku świadczenia usług płatniczych.

Jak chronicie moje

dane?

Bierzemy pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo Twoich danych, które przetwarzamy.

Stosujemy odpowiednie techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa, mające zapewnić poufność, ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem Twoich danych. Chronimy Twoje dane przede wszystkim poprzez stosowanie najnowocześniejszych technologii, przestrzegając nie tylko obowiązujących przepisów prawa, ale również stosując dodatkowe rozwiązania, które zapewnią bezpieczeństwo Twoim danym. Podstawowym środkiem ochrony jest stosowanie bezpiecznych połączeń (np. protokołów SSL), szyfrowanie danych oraz stosowanie innych rozwiązań technicznych, programistycznych lub organizacyjnych (np. ograniczenie i kontrola dostępu do danych). Zapewniamy, że Twoje dane przetwarzane są wyłącznie przez upoważnione do tego osoby i podmioty.

Jakie są moje

uprawnienia?

W związku z tym, że powierzasz nam swoje dane osobowe, mamy wobec Ciebie zobowiązania, które masz prawo od nas egzekwować:

1. Masz prawo uzyskania od nas informacji, czy przetwarzamy Twoje dane osobowe, w jakim celu je przetwarzamy, jakimi kategoriami Twoich danych dysponujemy, jakie są kategorie odbiorców Twoich danych oraz planowanego przez nas okresu przechowywania Twoich danych.

2. Zawsze masz możliwość dostępu do przetwarzanych przez nas danych, sprostowania danych, które są nieprawidłowe lub uzupełnienia niekompletnych danych.

3. Masz możliwość żądania usunięcia przetwarzanych przez nas danych. Twoje żądanie zostanie przez nas niezwłocznie spełnione, o ile do dalszego przetwarzania Twoich danych nie obligują nas przepisy prawa, z przepisów prawa nie wynika obowiązek, który musimy zrealizować, lub gdy Twoje dane osobowe nie są nam niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Twoje dane usuniemy wówczas, gdy:

1. nie są już niezbędne do celów w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane,

2. przetwarzaliśmy je na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody, którą wycofałeś, a nie istnieje

inna podstawa prawna przetwarzania danych,

3. wniosłeś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych w ramach realizacji prawnie

usprawiedliwionego interesu administratora, a jednocześnie nie zachodzą inne okoliczności, które

usprawiedliwiają dalsze przetwarzanie danych,

4. dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem,

5. dane osobowe muszą zostać usunięte ze względu na obowiązek wynikający z przepisów prawa.

4. W każdym momencie możesz cofnąć zgodę na przetwarzanie przez nas Twoich danych, o ile podstawą przetwarzania ich jest wyrażona przez Ciebie zgoda. Przetwarzanie danych będzie więc legalne do czasu wycofania przez Ciebie zgody.

5. Masz prawo do żądania od nas ograniczenia przetwarzania Twoich danych w przypadku gdy:

1. zgłaszasz, że przetwarzane przez nas dane są nieprawidłowe; ograniczenie następuje do

czasu pozwalającego na weryfikację prawidłowości danych;

2. brak jest podstawy prawnej przetwarzania, a Ty sprzeciwiasz się definitywnemu usunięciu

Twoich danych;

3. nie potrzebujemy już Twoich danych do celów, w jakich je zebraliśmy, jednak Tobie są

one potrzebne w celu obrony swoich interesów lub dochodzenia roszczeń;

4. wniosłeś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych; ograniczenie następuje do czasu

stwierdzenia, czy nie istnieje nadrzędna wobec Twojego sprzeciwu, podstawa

przetwarzania.

6. Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania przez nas danych w ramach realizacji prawnie usprawiedliwionego interesu administratora.

1. Niezwłocznie zaprzestaniemy takiego przetwarzania, o ile nie istnieje podstawa

nadrzędna wobec złożonego sprzeciwu.

2. Twój sprzeciw będzie uwzględniony zawsze w odniesieniu do przetwarzania danych w

celu marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie w jakim profilowanie to

jest związane z marketingiem bezpośrednim.

7. Informujemy, że w rezultacie skorzystania przez Ciebie z uprawnień wskazanych w pkt. 3-6 powyżej, istnieje możliwość, że przestaniemy świadczyć na Twoją rzecz niektóre usługi (w całości lub w części), dla których świadczenia niezbędne jest przetwarzanie określonych Twoich danych osobowych.

8. Masz prawo do otrzymania Twoich danych osobowych, które nam dostarczyłeś, w formacie pozwalającym na odczyt maszynowy oraz do przeniesienia tych danych do innego administratora. Dotyczy to danych przetwarzanych w sposób zautomatyzowany:

1. które przetwarzamy na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody, lub

2. które przetwarzamy na podstawie zawartej z Tobą umowy.

9. W przypadku, gdy uważasz, że doszło do naruszenia Twoich praw, masz możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego, czyli do Generalnego Inspektora Danych Osobowych lub jego następcy, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

10. Masz prawo, aby nie być poddanym procesowi zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowaniu, jeżeli takie działania wywołują wobec Ciebie skutki prawne lub w inny sposób istotnie na Ciebie wpływają. Możemy jednak stosować zautomatyzowany proces podejmowania decyzji, gdy taka decyzja:

1. jest niezbędna do zawarcia lub wykonania umowy,

2. jest dozwolona na podstawie odrębnych przepisów prawa lub

3. ma miejsce po wyrażeniu przez Ciebie zgody.

11. W przypadku, gdy będziesz poddany procesowi zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowaniu, masz prawo do uzyskania interwencji naszego pracownika, który dodatkowo zweryfikuje Twoją sytuację oraz podjętą decyzję, możesz przedstawić nam swoje stanowisko lub zakwestionować podjętą decyzję.

Co to są cookies?

Pliki cookies to dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniu, za pośrednictwem którego korzystasz z naszych serwisów internetowych.

Jak wykorzystujecie

cookies i podobne

technologie?

Wykorzystujemy pliki typu cookies i podobne technologie w celu przechowywania informacji lub dostępu do informacji, które przechowywane są w urządzeniu, za pośrednictwem którego korzystasz z naszych serwisów. Dzięki stosowaniu cookies możemy dostosowywać serwisy do Twoich indywidualnych preferencji oraz profilowania i monitorowania Twojej aktywności w naszych serwisach. Cookies, które stosujemy, są bezpieczne dla Twoich urządzeń, są wolne od wirusów czy niechcianego oprogramowania. Pliki cookies zawierają nazwę domeny, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu oraz przypisaną wartość. Pliki te w żadnym wypadku nie pozwalają na pobieranie żadnych informacji z Twojego urządzenia, jedynie na dostęp do wybranych informacji.

Jakie są rodzaje

cookies?

1. Wykorzystujemy różnego rodzaju cookies – różnią się od siebie rodzajem i trwałością. Pliki te możemy podzielić ze względu na czas ich przechowywania na Twoim urządzeniu na:

1. cookies sesyjne – są przechowywane na Twoim urządzeniu i pozostają tam do momentu

zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z

pamięci urządzenia.

2. cookies trwałe – są przechowywane na Twoim urządzeniu do czasu ich skasowania lub

wygaśnięcia. Zakończenie sesji przeglądarki nie spowoduje więc ich usunięcia z Twojego

urządzenia.

2. Używane przez nas pliki cookies możemy również dzielić ze względu na pochodzenie na:

1. cookies własne – są umieszczone w serwisach bezpośrednio przez nas;

2. cookies zewnętrzne – umieszczane w serwisach przez zewnętrzne podmioty, których

komponenty stron zostały przez nas wywołane (np. Google Analytics )

W jakim celu wykorzystujecie technologie typu cookies?

Wykorzystujemy cookies m.in. w następujących celach:

1. konfiguracji serwisów, w tym dostosowania ich zawartości lub funkcjonalności do Twoich preferencji oraz optymalizacji ich działania,

2. uwierzytelnianiu Użytkowników naszych serwisów w celu utrzymania sesji po zalogowaniu – pozwala to na przechodzenie pomiędzy podstronami serwisów bez konieczności każdorazowego logowania się,

3. tworzeniu anonimowych statystyk, które pozwalają nam analizować, w jaki sposób korzysta się z naszych serwisów – dzięki temu możemy pracować nad ulepszaniem ich struktury i zawartości,

4. pozyskiwania informacji o źródle, z którego dana osoba trafiła na naszą stronę (np. baner reklamowy wyświetlany w witrynie podmiotu trzeciego),

5. dostosowania prezentowanych za pośrednictwem serwisów reklam,

6. zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności serwisów.

W jaki sposób mogę

zarządzać zgodą na

korzystanie przez Was

z cookies?

Wykorzystanie plików cookies w celu przechowywania informacji lub uzyskania dostępu do informacji przechowywanych na Twoim urządzeniu jest możliwe wyłącznie wówczas, gdy wyrazisz uprzednią zgodę na takie działanie, chyba że przechowywanie lub uzyskanie dostępu do informacji konieczne jest do świadczenia żądanej przez Ciebie usługi telekomunikacyjnej lub usługi świadczonej drogą elektroniczną- w takiej sytuacji Twoja zgoda nie jest wymagana.

1. Zgodę możesz wyrazić za pomocą ustawień oprogramowania wykorzystywanego do korzystania z serwisów, np. za pomocą ustawień wykorzystywanej przez Ciebie przeglądarki internetowej lub ustawień oprogramowania urządzenia, z którego korzystasz.

2. Możesz nie wyrazić zgody lub cofnąć ją w dowolnym momencie za pomocą zmiany odpowiednich ustawień przeglądarki lub oprogramowania zainstalowanego w urządzeniu, z którego korzystasz.

3. W wielu przypadkach oprogramowanie umożliwiające korzystanie z naszych serwisów (przede wszystkim przeglądarki internetowe) domyślnie dopuszcza obsługę i przechowywanie plików cookies na Twoim urządzeniu. W związku z tym zalecamy, abyś sprawdził ustawienia i ewentualnie dokonał zmian zgodnych z Twoimi preferencjami prywatności. Pamiętaj, że masz możliwość zmienić ustawienia w taki sposób, aby zablokować automatyczną obsługę plików cookies.

4. Jeżeli wyrazisz zgodę, aby ustawienia oprogramowania, z których korzystasz, umożliwiały obsługę plików cookies, jest to dla nas równoznaczne z wyrażeniem przez Ciebie zgody na wykorzystanie ich zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszej Polityce Prywatności. W takim przypadku będziemy uprawnieni do wykorzystania plików cookies i podobnych technologii w celu przechowywania informacji lub uzyskiwania dostępu do informacji przechowywanych w Twoim urządzeniu.

5. Jeżeli zdecydujesz się wyłączyć obsługę plików cookies, możesz mieć trudności w korzystaniu z niektórych funkcjonalności naszych serwisów.

Świadcząc usługi telekomunikacyjne lub usługi świadczone drogą elektroniczną, możemy także instalować oprogramowanie na Twoim urządzeniu lub korzystać z tego oprogramowania. Poinformujemy Cię jednak o tym przed jego instalacją i poprosimy o Twoją zgodę na jego instalację i używanie.